Regulament

Regulament de Acordare și Utilizare a Dreptului de Folosință a Mărcii Programului

DIN PREZENTUL REGULAMENT FAC PARTE INTEGRANTA PREVEDERILE CUPRINSE IN PAGINILE 1-7 (CE POT FI ACCESATE DIN MENIUL DE MAI SUS)

Acest Regulament cuprinde conditiile oficiale conform carora se acorda dreptul de utilizare a Marcii Programului, ca marca inregistrata. Aceste conditii sunt cuprinse in prezentul Regulament si sunt stabilite in conformitate cu uzanta regimului de acordare a oricaror marci inregistrate.

Aceste conditii se refera la toti solicitantii si beneficiarii dreptului de utilizare a Marcii Programului si stabilesc o serie de drepturi si obligatii ale acestora – normele de eligibilitate pentru primirea dreptului de utilizare a Marcii, obligatii de raportare precum si norme de solutionare a reclamatiilor si a litigiilor – ce trebuie sa fie respectate de catre toti solicitantii si beneficiarii. O conditie absoluta si necesara pentru acordarea dreptului de utilizare a Marcii Programului este ca toti solicitantii si beneficiarii sa se oblige la respectarea tuturor conditiilor si termenilor din prezentul Regulament.

Obiectivele prezentului Regulament de acordare si utilizare a dreptului de folosinta a Marcii Programului urmaresc:

 • sa-i informeze pe toti solicitantii si beneficiarii dreptului de utilizare a Marcii Programului asupra drepturilor si obligatiilor lor pentru a asigura utilizarea corecta si conforma cu Regulamentul de acordare si utilizare a dreptului de folosinta a Marcii Programului si cu Manualul de Utilizare a Marcii Programului;
 • sa consolideze increderea consumatorilor in produsele promovate in cadrul campaniei Programului;

Titulara dreptului de proprietate intelectuala asupra Marcii Programului este Asociația InfoCons.

 

Regulament de Acordare a Dreptului de Folosință a Mărcii Programului

Capitolul I
Dispozitii generale

Art. 1
a) Prezentul regulament stabileste criteriile, responsabilitatile si mecanismul de acordare a dreptului de utilizare a Marcii Programului.
b) Regulamentul a fost elaborat in baza Statutului – Regulament al InfoCons .

Art. 2
a) Marca – este inregistrata la OSIM la cererea InfoCons , care are dreptul de proprietate asupra acestei marci.
b) Marca Progarmului se acorda agentilor economici de catre InfoCons  numai in conditiile in care comisiile de evaluare tehnica si licentiere atesta faptul ca agentul economic realizeaza o calitate superioara a managementului si ca produsele si serviciile supuse evaluarii satisfac intr-un grad ridicat exigentele consumatorului.
c) Folosirea acestei marci de catre beneficiar se va face doar in conformitate cu cerintele prezentului Regulament, inclusiv cu cele ale Manualului de Utilizare a Marcii Programului, si numai pentru produsul pentru care a fost obtinut dreptul de utilizare a Marcii Programului atestat prin Certificatul de utilizare a Marcii Programului .

Art. 3
Toate operatiile necesare pentru acordarea dreptului de utilizare a Marcii Programului, inclusiv cele pentru incheierea actelor si corespondenta intre InfoCons  si subiectii economici care doresc sa obtina dreptul de utilizare a Marcii Programului se vor realiza si prin intermediul unor societati/organizatii datate de InfoCons  sa asigure colectarea Taxelor Programului.

Art. 4
a)Prin sintagma de acordare a Marcii Programului se intelege acordarea de catre InfoCons  a dreptului de utilizare asupra Marcii Programului pe o perioada si in conditiile stipulate de prezentul Regulament.
b) Termenii foslositi in prezentul regulament au urmatoarele semnificatii :

 • Solicitant – persoana juridica ce doreste sa obtina dreptul de utilizare asupra Marcii Programului.
 • Beneficiar – persoana juridica, care, in baza unei cereri scrise, a platii unor taxe si a unei aprobari scrise a obtinut dreptul de utilizare a Marcii Programului.
 • Norme de evaluare – reprezinta normele stabilite de comisiile de specialitate ale programului de acordare a dreptului de utilizare a Marcii Programului.
 • Clasa de produse/servicii – reprezinta cumulul mai multor categorii de bunuri si servicii ce prezinta elemente comune, fiind definite prin atribuirea unor numere de ordine corespunzatoare, conform Capitol II, care face parte integranta din prezentul Regulament.
 • Registrul National de Evidenta – este registrul in care sunt mentionate datele de identificare ale solicitantilor dreptului de utilizare asupra Marcii Programului.
 • Taxa de inregistrare in Registrul National de Evidenta – reprezinta taxa de luare in evidenta in Registrul National de Evidenta in baza cererii de inregistrare formulata de solicitant. Cuantumul acestei taxe este prevazut in Capitolul V.
 • Taxa de evaluare – reprezinta taxa perceputa pentru evaluarea produselor/serviciilor solicitate prin formularul PV001, evaluarea facuta de catre Comisia de Evaluare Tehnica si Licentiere pe baza normelor de evaluare. Cuantumul acestei taxe este prevazut in Capitolul V.
 • Taxa de reevaluare – reprezinta taxa perceputa pentru reevaluarea anuala realizata de catre Comisia de Evaluare Tehnica si Licentiere pe baza normelor de evaluare pentru produsele/serviciile in legatura cu care a fost obtinut dreptul de utilizare asupra Marcii. Reevaluarea anuala e obligatorie pe intreaga perioada de valabilitate a Certificatului de Utilizare a Marcii Programului.
 • Taxa de marca – reprezinta taxa platita de solicitant in conditiile obtinerii evaluarii favorabile, in concordanta cu normele de evaluare ale InfoCons . Cuantumul acestei taxe este prevazut in Capitolul V si se va achita pe toata perioada de valabilitate a Certificatului de Utilizare a Marcii Programului.
 • Cererea de inregistrare in Registrul National de Evidenta a InfoCons  – este prezentata in ANEXA 1 care face parte integranta din prezentul Regulament.
 • Formularul PV 001 – este prezentat in ANEXA 2 care face parte integranta din prezentul Regulament
 • Certificatul de Utilizare a Marcii Programului – este actul care atesta dreptul de folosinta a Marcii Programului cu o valabilitate pe o perioada de 5 ani. Macheta acestuia este prezentata in ANEXA 3 care face parte integranta din prezentul Regulament.
 • Manualul de Utilizare a Marcii Programului – este prezentat ANEXA 4, care face parte integranta din prezentul Regulament.
 • Formularul PV 002 – este prezentat in ANEXA 5 care face parte integranta din prezentul Regulament.

Art. 5
Clase și categorii pentru care se acordă dreptul de folosință asupra mărcii inregistrate a Prograrmului

 

Capitolul III
Structura de organizare si functionare a Programului de acordare a dreptului de folosinta a Marcii Programului

Art. 6
In vederea acordarii dreptului de utilizare a Marcii Programului se va infiinta Registrul National de Evidenta in care vor fi inscrise si tinute la zi datele de identificare ale solicitantilor dreptului de utilizare a Marcii Programului, precum si toate operatiile care se fac in legatura cu obtinerea dreptului de folosinta a marcii, evaluarea si reevaluarea, taxele platite si/sau cele restante, sesizarile sau reclamatiile primite, incalcarea unor reguli, litigiile si stingerea acestora.

Art. 7
a) In cadrul Programului vor lua fiinta si functiona comisii, cu sarcini si responsabilitati care deriva din cerintele aplicarii statutului-regulament al InfoCons , precum si din cerinta realizarii unei bune gestionari a acestui program.
b) Comisiile, precum si celelalte componente organizatorice vor respecta intocmai acuratetea datelor si informatilor in baza carora se acorda dreptul de utilizare a Marcii Programului.

Art. 8
a) Pentru efectuarea evaluarilor in sensul prezentului regulament sunt infiintate, prin decizii ale Consiliului Director la InfoCons , Comisii de evaluare tehnica si licentiere pe ramuri sau grupe de activitati in urmatoarele conditii:
b) Fiecare comisie de evaluare va fi condusa de un presedinte numit prin decizia Consiliului Director al InfoCons . Acesta va organiza si raspunde de functionarea comisiei si va folosi in interesul Programului, numai reteaua de laboratoare (institute de cercetari, proiectari si consultanta) atestate agreeate de conducerea InfoCons cand este cazul, la cererea expresa a Consiliului Director al InfoCons .
c) In vederea aplicarii lor, normele de evaluare vor fi confirmate de laboratoare si avizate de Comisiile de specialitate, cand este cazul, la cererea expresa a Consiliului Director al InfoCons .

Art. 9
a) Neintelegerile sau litigiile aparute intre diferite organisme de lucru din cadrul Programului de Acordare a Dreptului de utilizare a Marcii Programului sau dintre acestea, pe de o parte, si solicitanti si beneficiari si terte organizatii cu care coopereaza, pe de alta parte, vor fi supuse spre analiza si spre solutionare Comisiei de Disciplina.
b) Comisia de Disciplina va functiona dupa un regulament propriu, care urmeaza sa fie elaborat si supus aprobarii Consiliului Director al InfoCons .

Art. 10
Pentru solutionarea cazurilor mai dificile, se infiinteaza si functioneaza comisia de investigare. In urma investigatiilor efectuate aceasta comisie formuleaza concluziile proprii pe care le transmite Comisiei de Disciplina pentru a servi la elucidarea cazurilor aflate in litigiu

Capitolul IV
Proceduri de Acordare a Dreptului de Utilizare a Marcii Programului

Art. 11
a)Solicitantul va completa formularul – Cerere de inregistrare in Registrul National de Evidenta al InfoCons , conform ANEXEI 1 la care va atasa si copia documentului care sa ateste plata taxei de inregistrare.
b) Datele ce vor fi remise trebuie sa fie in deplina conformitate cu realitatea.
c) Cererea de inregistrare ii va fi remisa InfoCons . sau prin intermediul unor societati/organizatii datate de InfoCons  sa asigure colectarea taxelor Programului.

Art. 12
In termen de maximum 15 zile de la data inaintarii cererii de inregistrare si a atestarii platii taxei de inregistrare, InfoCons , va adresa solicitantului o comunicare privind inscrierea sa in Registrul National de Evidenta al InfoCons , comunicare careia ii vor fi anexate: Formularul PV001 (ANEXA 2); informatiile si procedurile necesare evaluarii in vederea acordarii dreptului de utilizare a Marcii Programului prevazute in prezentul Regulament; factura emisa pentru suma ce reprezinta taxa de inregistrare in Registrul National de Evidenta.

Art.13
Dupa primirea instiintarii conform careia cererea a fost inscrisa in Registrul National de Evidenta al InfoCons , solicitantul, va inainta Asociatiei – catre Comisia de evaluare tehnica si licentiere, formularul PV 001 completat, impreuna cu toate documentele prevazute in acest formular.

Art.14
Comisia de evaluare tehnica si licentiere, va comunica solicitantului, in termen de 15 zile de la primirea formularului PV001 completat si documentelor prevazute, procedurile de urmat in vederea efectuarii evaluarii calitatii produselor sau serviciilor pentru care este solicitat dreptul de utilizare a Marcii Programului, insotite de factura proforma ce cuprinde taxa de evaluare. Solicitantul va plati taxa de evaluare in termen de 5 zile de la primirea acestei facturi.

Art.15
Procedura de evaluare va incepe in maximum 5 zile lucratoare dupa confirmarea achitarii taxei de evaluare.

Art.16
Rezultatul evaluarii va fi comunicat solicitantului impreuna cu factura finala pentru taxa de evaluare. In situatia obtinerii unei evaluari favorabile, va fi anexata si factura proforma privind taxa de marca.

Art.17
a) Certificatul de utilizare a Marcii Programului va fi eliberat de InfoCons , prin Secretariatul General, pe baza confirmarii achitarii taxei de marca. Certificatul va fi insotit de Manualul de Utilizare a Marcii Programului, impreuna cu factura finala pentru taxa de marca.
b) Solicitantul care a primit Certificatul de Utilizare va dobandi si titlul de Membru de Onoare al InfoCons  cu toate drepturile si obligatiile ce decurg din aceasta calitate.
c) Certificatul de Utilizare a Marcii Programului este si ramane proprietatea InfoCons .

Art.18
a) In cazul in care Comisia de Evaluare Tehnica si Licentiere va constata ca produsul/serviciul nu intruneste conditiile minim necesare cerute de normele de evaluare, nu va putea acorda solicitantului Certificatul de Utilizare a Marcii Programului. Solicitantului i se va comunica in scris acest fapt, cu precizarea motivului pentru care nu i se poate acorda Certificatul.
b) Solicitantul are posibilitatea de a adresa Asociatiei o cerere privind efectuarea unei noi evaluari cu motivarea acestei cereri. Cererea impreuna cu un nou formular PV001 completat de solicitant si cu documentatia necesara vor fi transmise catre Asociatie sau Comisiei de evaluare tehnica si licentiere. Termenul in care va putea fi facuta cerere de reevaluare este de 90 zile de la data comunicarii rezultatului. negativ al evaluarii.
c) Reevaluarea va putea fi facuta doar in urma platii de catre solicitant a taxei de reevaluare.

Art.19
In situatia in care solicitantul este nemultumit de rezultatul evaluarii, are dreptul de a sesiza Comisia de Disciplina din cadrul InfoCons , care va comunica solicitantului, in termen de 15 zile, procedurile de urmat.

Art.20
Toate documentele inaintate catre Asociatie, inclusiv cererea de inregistrare in Registrul National de Evidenta, – documentele ce formeaza continutul dosarului inaintat pentru Comisia de Evaluare Tehnica si Licentiere, documentele implicate de operatiile de evaluare, precum si orice alte inscrisuri legate de acordarea dreptului de utilizare a Marcii Programului vor face parte din Arhiva InfoCons . Solicitantul nu va putea pretinde restituirea acestora in original.

Art.21
Produsele (mostrele) sau documentatiile ce au fost predate de solicitante in vederea evaluarii nu sunt returnabile. Solicitantul nu va putea emite pretentii referitoare la returnarea acestora sau la contravaloarea acestora.

Art.22
a) La trecerea unei perioade de 12 luni de la momentul obtinerii de catre solicitant a dreptului de utilizare a Marcii Programului, acestuia ii va fi comunicat de catre Compartimentul de Relatii Externe din cadrul Secretariatului General al InfoCons , formularul cu regim special PV 002, (ANEXA 5) in care sunt mentionate informatiile si procedurile necesare reevaluarii in vederea mentinerii, pentru inca un an, a dreptului de utilizare a Marcii Programului.
b) Daca, in termen de 30 zile de la instiintare, beneficiarul nu transmite catre InfoCons formularul PV002 completat, impreuna cu produsul (mostra) sau documentatia necesara, dupa caz, impreuna cu dovada achitarii taxei de reevaluare, pierde dreptul de utilizare a Marcii Programului.

Art.23
Toate taxele ce au fost platite de solicitant sunt nerambursabile, indiferent de rezultatul evaluarii comunicat solicitantului, precum si indiferent daca in cursul uneia din procedurile de luare in evidenta, evaluare, reevaluare, acordare a dreptului de utilizare a Marcii Programului, solicitantul sau beneficiarul doreste sa renunte la continuarea procedurilor.

Art.24
Dreptul de utilizare a Marcii Programului se va retrage in unul din urmatoarele cazuri:
a) Beneficiarul dreptului de utilizare a Marcii Programului incalca normele prevazute in Manualul de Utilizare a Marcii, redat in Anexa 4, sau obligatiile ce rezulta in sarcina sa din prezentul Regulament.
b) Beneficiarul dreptului de utilizare asupra Marcii Programului foloseste insemnul Marcii Programului pe alte produse sau servicii decat pe cele ce au fost prezentate in vederea evaluarii.
c) Produsul sau serviciul pentru care a fost obtinut dreptul de utilizare a Marcii Programului nu mai respecta caracteristicile celui evaluat de Comisia de Evaluare Tehnica si Licentiere, evaluare pe baza careia s-a eliberat Certificatul de Utilizare a Marcii Programului.
d) In urma sesizarilor primite cu privire la neregulile in folosirea Marcii Programului se comunica beneficiarului cele sesizate printr-o adresa si se instituie o Comisie de Investigare. In situatia in care beneficiarul nu subscrie datelor prezentate in adresa, la propunerea Comisiei de Investigare se poate evalua din nou produsul/serviciul pe cheltuiala InfoCons . In conditiile confirmarii, prin noua evaluare, a neregulilor in folosirea Marcii Programului cuprinse in sesizare, beneficiarul este obligat la plata evaluarii, in conformitate cu factura emisa de catre InfoCons  si pierde dreptul de folosinta a Marcii.
e) Beneficiarul va pierde Dreptul de Utilizare a Marcii Programului in situatiile in care: – nu achita in termen de 30 de zile de la implinirea unui an calendaristic, taxa de reevaluare, prevazuta in Capitolul V.
Art.25
In conditiile ridicarii dreptului de folosinta asupra Marcii Programului, se va pierde si Calitatea de Membru de Onoare al InfoCons. Beneficiarul are obligatia de a remite InfoCons. Certificatul de utilizare a Marcii Programului din momentul comunicarii ridicarii dreptului de folosinta asupra Marcii Programului.

Art.26
Dreptul de utilizare a Marcii Programului nu va putea fi cesionat.

Art.27
Beneficiarul are obligatia de a promova Marca Programului ori de cate ori va promova imaginea produsului/serviciului pentru care a fost obtinut Dreptul de Utilizare a Marcii Programului.

Art. 28
Taxele aferente acordarii dreptului de utilizare a Marcii Programului vor fi achitate de catre solicitant sau beneficiar in contul Asociatiei.

 

Capitolul V
Obligatiile Financiare ale Solicitantului si Beneficiarului pentru Dreptul de Utilizare a Marcii Programului

Art.29
Taxa de inregistrare in Registrul National de Evidenta – reprezinta taxa de luare in evidenta si remiterii catre solicitant a formularului PV 001. Cuantumul acestei taxe este de 100 Euro, ce se vor depune de solicitant in contul Asociatiei, in termen de 5 zile de la momentul inregistrarii.

Art.30
Taxa de evaluare – reprezinta taxa perceputa pentru evaluarea de catre Comisia de Evaluare Tehnica si Licentiere a produselor/serviciilor solicitate prin formularul PV 001 pentru fiecare Clasa/Categorie/Tip Produs. Cuantumul taxei de evaluare va fi comunicata intr-un termen cuprins intre 7-14 zile de la momentul depunerii cererii de inregistrare.

Art.31
a)Taxa de reevaluare reprezinta 75% din taxa de evaluare si se va achita la fiecare 12 luni pe perioada de valabilitate a Certificatului de Utilizare a Marcii Programului.
b)Taxa de reevaluare se va achita cu un discount de 25% in conditiile in care produsul sau serviciul prezinta, in structura sa intr-o proportie de cel putin 51% componente, inclusiv materii sau materiale ce detin Certificatul de Utilizare a Marcii Programului in vigoare.

Art.32
a)Taxa de marca – reprezinta taxa platita de solicitant pentru utilizarea Marcii Programului in conditiile obtinerii evaluarii favorabile. Cuantumul acestei taxe este de 500 Euro/Clasa/Categorie/Tip Produs si se achita la fiecare 5 ani in perioada de valabilitate a Certificatului de Utilizare a Marcii Programului.
b)Plata taxei de marca se va achita la comunicarea rezultatului favorabil al evaluarii in vederea obtinerii Dreptului de Utilizare a Marcii Programului si eliberarii Certificatului de Utilizare a Marcii Programului.

Art. 33
Toate taxele prevazute mai sus vor fi calculate in lei, la cursul BNR din ziua efectuarii platii.

 

Capitolul VI
Dispozitii finale

Art. 34
Pentru a asigura credibilitatea producatorilor in fata consumatorilor interni si externi asupra produselor si serviciilor devine absolut necesara respectarea regulilor cuprinse in prezentul Regulament.

Art. 35
Folosirea fara drept a Marcii Programului va atrage dupa sine introducerea de actiuni in justitie, in vederea inlaturarii acestei stari de fapt precum si in vederea repararii daunelor cauzate prin intermediul acesteia. In situatia in care solicitantul/beneficiarul incalca prevederile cuprinse in prezentul Regulament, in Manualul de Utilizare a Marcii Programului, aducand astfel prejudicii, InfoCons  isi rezerva dreptul de a-l actiona in justitie in vederea recuperarii prejudiciilor astfel aduse.

REGULAMENT CONCEPUT, REDACTAT SI AVIZAT DE:

Academician AUREL IANCU – Presedinte de Onoare al InfoCons
Prof. Dr. VASILE PILAT – Secretar General al InfoCons
Regulament vizat de Consiliul Director al InfoCons